دختر و پسر کوچکی با هم تو کوچه داشتن گریه میکردن !