آیا می دانید غیرممکن است که بتوانید با چشم باز عطسه کنید.