چیزهایی که در هنگام مطالعه می توانید کنترل کنید:


"من اینجا مطالعه می کنم"

یک مکان، صندلی، میز و محیط مخصوص به مطالعه داشته باشید.

تلفن و موبایل را از خود دور کنید.