اگر میخواهی محال ترین

اتفاق زندگیت رخ بدهد

باور محال بودنش را

عوض کن