«به تمام زیبایی‌هایی که هنوز گرداگرد توست فکر کن و شاد باش.»

آن فرآنک نویسنده‌ی آلمانی