خدایا


سر به هوا نیستم!


در اتمسفر من ....


مغناطیسی جز تو نیست!!!