زندگی
موسیقــی 
گنجشک هاست
زنــــدگی بــاغ
تمـــاشای خداست
زنـــدگی یعنـی 
همین پـروازها
صبــــح ها
لبخنــدها
آوازها

#صبح_بخیر