غــذا به سبک شــمالی😋
ماهی شور و باقالا قاتوق و سیر ترشی و ماهی کولی و ماست کوزه ای و ترشی هفت بیجار
(یه غذا با کلی چاشنی)