آدمها ساعت شنی نیستند

 که سر و تهشان کنی و دوباره از اول شروع شوند

 آدمها گاهی تمام می شوند، مواظب دل آدمها باشید