فقیری به ثروتمندی گفت: اگر من در خانه ی تو بمیرم، با من چه می کنی؟

 

ثروتمند گفت: تو را کفن می کنم و به گور می سپارم.

فقیر گفت: امروز که هنوز هم زنده ام، مرا پیراهن بپوشان و چون مُردم، بی کفن مرا به خاک بسپار.

حکایت بسیاری از ماست که تا زنده ایم قدر یکدیگر را نمی دانیم ولی بعد از مردن، می خواهیم برای هم سنگ تمام بگذاریم