انسان های عجیبی هستیم!
وقتی به دستفروش فقیری می رسیم
که جنس خود را به نصف قیمت می فروشد،
با کلی چانه زدن او را شکست داده 
و اجناسش را به قیمت ناچیزی می خریم!


مدتی بعد به کافی شاپ لوکس و زیبای
شخص ثروتمندی می رویم  و یک فنجان قهوه
را ده برابر قیمت واقعی اش سفارش میدهیم 
و موقع رفتن،مبلغی اضافه روی میز میگذاریم 
و از این کار شادمانیم!

شادمانیم که فقیران را فقیرتر میکنیم
و ثروتمندان را غنی تر...!