نظر سنجی: عملکرد کدامیک از اعضای شورای چهارم کلانشهر رشت را قابل قبول می دانید؟ 
 
http://guilantimes.ir/?p=40273