خدا
خدا می بیند،فاش نمیکند!
بندگانش نمی بینند،جار می زنند!