میدانیم 1=!0 (! علامت فاکتوریل است.)

پس خواهیم داشت(0!+0! +0!+0!+0!+0!)!=6!=6*5*4*3*2*1=720

راه دوم:

(cos(0)+ cos(0)+ cos(0)+ cos(0)+ cos(0)+ cos(0))!=(1+1+1+1+1+1)!=6!=720

ددوستان راه حل اول را از چپ ب راست بخوانید