🤔#معمای_صفرها

آیا با 6 تا صفر و با استفاده از عملگرهای ریاضی می توان عدد 720 را بدست آورد؟