چهارده مارس چ روزیه کسی میدونه؟

روزه جهانی عدده پی  

 اره همون ۳/۱۴ ک باهاش کلی مساحتو حجم بدست اوردیم

   من یکی ک عاشقشم  

 تولدش مبارکککککککک

 اگه نبود ریاضی ناقص بود