پنجشنبه ازمون ریاضی IMCداشتم

واسه همین نبودم و پست نزاشتم 

معذرت 

دعا کنید,قبول شم

مرسی بچه ها