🔶◻️🔶◻️🔶◻️🔷◻️🔷◻️🔷◻️

 

           🙄چییییییستان🙄😶شهری از ایران که اگر نیمه اولش را بخوریم می میریم ولی نیمه دومش را هر روز میخوریم☺️


     🙈🙈⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️🙈🙈