معمای_سرشماری

عدد72 رو که تجزیه کنیم میرسیم به:2×2×2×3×3

حالت هایی که میشه 72 رو با ضرب 3 عدد نوشت:4×2×9

6×6×2

12×2×3

3×3×8


به ترتیب جمع اون ها میشه:

17

14

17

17

در این موقع میگه تک فرزند ارشدم یعنی دوتای دیگه دوقلو هستن پس:تنها عددی که 2تا عدد شبیه به هم داره

گزینه آخره

که میشه 3،3،8