معمای_سرشماریدر سرشماری اخیر، شخصی به مامور آمار گفت: 3 فرزند دارم که روز تولد همه آنها امروز است. وقتی مامور آمار درباره ی سن آنها پرسید، او جواب داد: حاصلضرب سن آنها 72، مجموع سن آنها برابر شماره پلاک خانه ام است
. مامور آمار به سمت در دوید و پلاک خانه را دید و اعتراض کرد: من هنوز نمیتوانم چیزی بگویم. آن مرد پاسخ داد: حق با شماست. یادم رفت بگویم تک فرزند ارشدم بستنی دوست دارد. مامور آمار بی درنگ سن هر 3 فرزند را یادداشت کرد و رفت.

فرزندان آن مرد چند ساله بودند؟