💠🔮 تست روانشناسی


🎇🏜1.شب را بیشتر دوست دارید یا روز را؟🍁🌷2.پاییز را بیشتر دوست دارید یا تابستان را؟👚👕3.بیشتر لباسهای رسمی را ترجیح میدهید یا راحت؟🍺☕️4.ترجیح میدهید به یک پیک نیک دوستانه بروید یا یک مهمانی دوستانه؟🌊💦5.با دیدن و گوش دادن به صدای رودخانه خروشان لذت بیشتری میبرید یا برکه آرام؟💠🔮 تفسیر تست روانشناسی


جواب:

🎇🏜سوال اول : 

🎇شب: شما انسانی درون گرا ،تنها و گوشه گیری هستید.


🏜روز: شما انسانی برون گرا، خون گرم و اجتماعی هستید.
🍁🌷سوال دوم :


🍁پاییز: شما فردی احساساتی و حساس هستید.


🌷تابستان: شما فردی واقع گرا و محکم هستید.
👚👕سوال سوم:


👕لباس رسمی: شما فردی شیک پوش هستید که به ظاهر افراد بسیار توجه میکنید.


👚لباس راحت: شما فردی ساده و بی خیال هستید.🍺☕️سوال چهارم :


☕️.پیک نیک: شما فردی آرام و منطقی هستید.


🍺مهمانی: شما فردی شاد و سر زنده هستید.

🌊💦سوال پنجم :


🌊رودخانه: شما فردی عجول و سرکش هستید.


💦برکه: شما فردی صبور، مهربان و متواضع هستید