💈⛏💈⛏💈⛏💈⛏💈⛏💈⛏


           ✨معمای گودال✨

🎿تو یک گودال به طول پنج و یک دهم متر و به عرض سیزده و پنج صدم متر ، چند متر مکعب خاک وجود دارد ⁉️

                ❗️❗️❗️❗️❗️