💠🔱🌀💠🔱🌀💠🔱🌀💠🔱🌀

              ➰معمای دینی➰


کدام سوره مبارکه قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن می باشد؟