💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠


💚فضیلت شب جمعه💚


امام محمد باقر (علیه السلام)


 در هر شب جمعه، از اول شب تا آخر آن، فرشته‌ای از سوی خداوند از عرش الهی ندا می‌کند:


«آیا مؤمنی هست که پیش از طلوع صبح، برای آخرت و دنیای خود، توبه، روزی، شفای بیماری، و نجات از زندان مرا بخواند تا من دعای او را مستجاب، توبه‌اش را قبول، روزی‌اش را زیاد، بیماری و غم او را برطرف، و ستم ستمگر را از او دفع کنم؟»


«تهذیب الأحکام ، جلد 3، صفحه 5 »💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠