یه روز تو پارک نشسته بودم داشتم تو گوشی لاینمو چک میکردمیه پسر 5 6 ساله امد گفت داداش یه ادامس
میخری


گفتم همرام پول کمه ولی میخوای بشین کنارم الان دوستم میاد میخرمگفت باشه نشست


بعد مدتی گفت:داداش داری چیکار میکنیگفتم تو فضای مجازی میگردمگفت اون دیگه چیه؟خواستم جوابی بدم که قابل درک یه بچه ی 5 6 ساله شهگفتم فضای مجازی جایه که نمیتونی چیزی لمس کنی ولی تمام رویاهاتو اونجا میسازیگفت داداش فضای مجازیو دوس دارم منم زیاد میرمگفتم مگه اینترنت داریگفت نه داداشبابام زندانه نمیتونم لمسش کنم ولی دوسش دارممامانم صبح ساعت 6 میره سره کار شب ساعت 10 میاد که من میخابم نمیتونم


ببینمش ولی دوسش دارموقتی داداشی گریه میکنه نون میریزیم تو اب فک میکنیم سوپهتاحالا سوپ نخوردم ولی دوسش دارمصب خواهرم میره بیرون چون پول نداریم میگن تن فروشی میکنه ولی نمیفهمم وقتی


میاد خونه تنش سر جاشهمن دوس دارم درس بخونم دکتر بشم ولی نمیتونم مدرسه برم باید کار کنممگه این دنیای مجازی نیست؟؟؟اشکامو پاک کردمنتونستم چیزی بگمفقط گفتم اره عزیزم دنیای تو ، مجازی تر از دنیای منه!