گفتم :ای جنگل پیر 

تازگی ها چه خبر؟پوزخندی زد و گفت:

هیچ کابوس تبر 

گفتم :

از چوب درختان بهار 

چه کسان بهره برند؟

گفت :

آنان که درختندو به ظاهر تبرند 

گفتم :

اما مگر از جنسه خودت نیست تبر؟

پوزخندی زد و گفت: 

تازگی ها چه خبر؟