فاجعه منا یادتون هست؟

هه 

کی یادش میره؟


زنده باد شهیدان منا 

لعنت بر آل صعود 

یا بهتر بگم 

آل سقوط