🌀پاسخ معمای قرانی💠

سوره ای که تمام ایاتش به حرف «س»ختم میشود ناس میباشد