بهمن خونین جاویدان 

تا ابد زنده بادا قرآن 

بیستو دوم بهمن مبارک باد