🌀💠🌀💠🌀💠🌀💠🌀💠🌀💠
            ⚜معمای قرآنی⚜

🔱کدام سوره مبارکه قرآن همه آیاتش به حرف «س»ختم می شود؟🔱

     💠♻️💠♻️💠♻️💠♻️