مهربانم...

باز هم جمعه ای گذشت و نیامدی

شاید این جمعه بیاید شاید