زمستانی سرد کلاغ غذا نداشت

تا جوجه ها شو سیر کنه

… گوشت بدن خودشو میکند و میداد به جوجه هاش میخوردند

… زمستان تمام شد و کلاغ مرد… اما بچه هاش نجات پیدا کردند

وگفتند: اخ خوب شد مرد راحت شدیم از این غذای تکراری این است واقعیت تلخ روزگار