🌹🌹🌹


مرغ آمین - #نیما_یوشیج


مرغ آمین دردآلودی ست کاواره بمانده

رفته تا آنسوی این بیدادخانه

بازگشته رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانه.

نوبت روز گشایش را

در پی چاره بمانده.

 

می شناسد آن نهان بین نهانان(گوش پنهان جهان دردمند ما)

جوردیده مردمان را.

با صدای هر دم آمین گفتنش؛آن آشنا پرورد؛

می دهد پیوندشان در هم

میکند از یأس خسران بار آنان کم

می نهد نزدیک با هم؛آرزوهای نهان را.

 

بسته در راه گلویش او

داستان مردمش را.

رشته در رشته کشیده(فارغ از هر عیب کاو را بر زبان گیرند)

بر سر منقار دارد رشته ی سر در گمش را.

او نشان از روز بیدار ظفرمندیست

با نهان تنگنای زندگی دست دارد.

از عروق زخمدار این غبار آلوده ره تصویر بگرفته

از درون استغاثه های رنجوران

در شبانگاهی چنین دلتنگ؛می آید نمایان

وندر آشوب نگاهش خیره بر این زندگانی

که ندارد لحظه ای از آن رهایی

می دهد پوشیده ؛ خود را بر فراز بام مردم آشنایی.

 

رنگ می بندد

شکل می گیرد

گرم می خندد

بالهای پهن خود را بر سر دیوارشان می گستراند.

چون نشان از آتشی در دود خاکستر

می دهد از روی فهم رمز درد خلق

با زبان رمز درد خود تکان در سر.

وز پی آنکه بگیرد ناله های ناله پردازان ره در گوش

از کسان احوال می جوید.

چه گذشته ست و چه نگذشته ست

سر گذشته های خود را هر که با آن محرم هشیار می گوید.

 

داستان از درد می رانند مردم

در خیال استجابت های روزانی

مرغ آمین را بدان نامی که هست می خوانند مردم

زیر باران نواهایی که می گویند:

-«باد رنج ناروای خلق را پایان.»

(و به رنج ناروای خلق هر لحظه می افزاید.)

مرغ آمین را زبان با درد مردم می گشاید

بانگ بر می دارد:

                    -«آمین!

باد پایان رنج های خلق را با جانشان در کین

و ز جا بگسیخته شالوده های خلق افسای

و به نام رستگاری دست اندر کار

و جهان سرگرم از حرفش در افسون فریبش.»


خلق می گویند:

                                                                                        -«آمین!

در شبی اینگونه با بیدادش آیین

رستگاری بخش - ای مرغ شباهنگام - ما را!

و به ما بنمای راه ما بسوی عافیتگاهی

هر که را -ای آشنا پرورـ ببخشا بهره از روزی که می جوید.»

 

-«رستگاری روی خواهد کرد

و شب تیره؛بدل با صبح روشن گشت خواهد .» مرغ میگوید


خلق می گویند:

      - «اما آن جهانخواره

(آدمی را دشمن دیرین) جهان را خورد یکسر.»


مرغ می گوید 

در دل.او ارزوی او محالش باد 

خلق می گویند 

اماکینه هتی جنگ اسشان در پی مقصود همچنان هرلحظه می کوبد به طبلش 

مرغ میگوید 

زوالش باد!

باد با مرگش پسین درمان ناخوشی ادمی خواری 

وز پس روزان عزت بارشان 

باد با ننگ همین روزان نگونساری!

خلق می گویند 

اما نادرستی گر گذارد ایمنی گر جز خیال زندگی کردن موجبی از ما نخواهد 

ودلیلی بر ندارد 

ور نیاید ریخته های کج دیوارشان 

بر سر.ما بار.زندانی 

واسیری را بود پایان 

و رسد مخلوق بی سامان به سامانی 

مرغ می گوید جداشد نادرستی 

خلق می گوید رها شد بندش از هر بند؛زنجیری که برپا بود 

خلق می گویند باشد تا رها گردد