هِـــدفــــون🎧 


همـــیشه واســـه شِـــنیـــدن نیـــســـت 😊

خِــــیلـــــی وَقتـــــا.....


واســــه نَـــشنـــــیدنـــــه ... !! 😏


مرگـــــــــ حتما این نیستــــــ که,

علائـــم حیاتـــی نداشته باشی؛

علایــــق حیاتـــی هم نداشته باشی,

مُـــــردی -__-