✅روان شناسان معتقدند که یک مسافت هزار مایلی نیز با «قدم اول» شروع می شود، مهم آن است که چگونه آغازگری باشیم.

✅انسان در مسیر زندگی و تجربه خویش، با فراز و نشیب ها، فرصت ها و تهدیدها و انتخاب ها و گرایش هایی روبه رو و ناگزیر است. 


👈حاکم مطلق همه این التهاب ها و انتخاب ها، سه چیز است که عبارتند از:


✅1. ایمان و باورمندی به هدف.


✅2. اراده و حرکت.


✅3. نگرش مثبت.

➖➖➖➖➖➖➖➖

💫 💫