✍ﺑﻌﻀﯿــﺂم هستـــن..

 به ﻃــــﻼ ﻣﯿـﺮﺳــن⇩

 ✖️ ﻧـــــــــﺎﺯ ﻣﯿﻜـنن✘

 ﺑﻪ ﮔــ*ـﻮﻩ میـرســن⇩

 ✖️ﺩﻫــــﻦ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﻜﻨـــن !!

 ⇜ﺍﯼ جـــــــــــــاﻥ 쇼ﺣُُﺴْْـــــﻦِِ ﺳََﻠﯿﻘـََـــتْْ از پََهْْنــــٰٰا تو حََلْْقـََـمْ :) ما گفتیم کوچیکتیم اما قرار نبود تو فکر کنی گنده ای 😐

:-\