پاسخ معمای اعداد1 تا 9


1 2 3 4 5 6 ,7 8 6توجه کنید مجموع ارقام 1 تا 9 برابر 45 است و ھرگز نمی توانیم دو دسته از این اعداد را با مجموع برابر داشته باشیم! از طرف دیگر در شرایط مسئله گفته شده که نمی توانیم 6 را به 9 تبدیل کنیم، ولی ذکری از اینکه نمی توانیم 9 را به 6 تبدیل کنیم به میان نیامده است!! پس تنھا راه اینست که گزینه چرخش عدد 9 و تبدیل آن را به عدد 6 در دستور کار قرار دھیم!