اینم جوابش 

من درست شمرده بودم دلتون بسوزه 😝😛😜

الکی ک نشدیم بچه های ریاضی 😌😌😁😂

دریافت
دریافت
مدت زمان: 15 ثانیه