دختر و پسر کوچکی با هم تو کوچه داشتن گریه میکردن ! مردی آمد گفت دخترم چرا گریه میکنی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


گفت عمو عروسکم گم شده .


از پسر پرسید تو چرا گریه میکنی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


گفت آخه عروسکم داره گریه میکنه .....


          (((((( عشق یعنی این ))))))