سَـختـه✘

دَرک دُخـتَری↯

ک دَرد هاشــــوفَقَـط خودِش میدونــه

و قَلـبِش➫


وَلـی هَمـه➦

بهـ خَـنده هـا↯

و شادی هــــاش

حَســودی میـکنن❢