همه جا پیشه منی 

همه جا 

بامن حرف می زنی 


توهمه جا بودی 

وصل به من 

مثله اسمم 

بی تو سرده و بی روحه جسمم 

تو همیشه اینجایی 

میشه 

گرماتو فهمیدو حس کرد

خدایا عاشقتم 

شکرت خداجون ❤️❤️❤️❤️