نه آرامشت را

            به چشمـﮯ وابسته کن،

  نه دستت را

            به گرماے دستـﮯ

                   دِلـــــــــــــــــــخُــوش"

  چشمها بسته میشوند و

       دستــها مشت میشوند...


غیر از خدا 


 غیراز این 

تنها تو مـﮯمانـﮯ و

       یک 

       دنــــــــیا 

       تــــــــــنهائی...

 خدا تنها روزنه امید است که هیچگاه بسته نمیشود