💯➰♦️💯➰♦️💯➰♦️💯➰.           

                    🤓معما🤓

🕸💥می خواھیم اعداد 1 تا 9 را به دو گروه چنان تقسیم کنیم که مجموعشان با ھم برابر باشد. توجه به دو نکته ضروری است: 1. از ھمه اعداد بایستی استفاده شود. 2. نمی توانید کلک بزنید و با چرخش عدد 6، آن را به 9 تبدیل نمایید! این دو دسته را مشخص نمایید.☀️☀️☀️