⚠️♻️⚠️♻️⚠️♻️⚠️♻️⚠️♻️⚠️♻️


💯ده ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود:


👿1. نصیحت تکراری

👿2. تذکر مداوم

👿۳. سرزنش

👿۴. منت گذاشتن

👿۵. مقایسه کردن

👿۶. جرو بحث کردن زیاد

👿۷. برچسب منفی زدن

👿۸. پیش بینی منفی(نفوس بد)

👿۹. گله و شکایت مداوم

👿۱۰. متهم کردن


❗️💟مراقب سلامت رابطه ها باشیم💟